Lexiang Ji Received the Ying Xu Award

Dr. Lexiang Ji of Dr. Robert Schmitz’ lab earned this year’s Ying Xu Award for his paper, ” TET-mediated epimutagenesis of the Arabidopsisthaliana methylome “