Ruijie Xu and Jiani Chen Awarded Scholarships to Attend SISG